Privacyverklaring medewerkers, zzp-ers, sollicitanten

Avontuur Flex and Famous hecht veel waarde aan het beschermen van jouw privacy en de persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt. Daarom leggen we je in ons aangepaste privacy statement duidelijk uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Wie zijn we

Wij zijn Flex and Famous b.v.

Flex and Famous b.v. is gevestigd te Wijdenes, Blokdijk 3, postcode 1608 HH en is verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens van:

sollicitanten, (potentiële) kandidaten, zzp-ers, flexwerkers, medewerkers van leveranciers, deelnemers van klanten of andere personen

 

 • Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, in- en doorleen, planning en personeels- en salarisadministratie.

De informatie verwerken we:

 • om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 • op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen, kwaliteiten en/of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

 

We kunnen ook (contact)gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk of onze dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen we je om je interesse te toetsen om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn van jou op/via het internet. Tip: check dit regelmatig en indien je niet wil dat informatie beschikbaar is voor derden, scherm dit dan goed af.

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

 

Bij inschrijving;

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;

 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;

 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;

 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die jij zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;

 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;

 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;

 • pasfoto - op vrijwillige basis.

 

Het ID-bewijs mag bij de werving en selectie worden opgeslagen en gecontroleerd om na te gaan of je mag werken in Nederland. Ga je niet binnen 2 maanden voor ons aan de slag, dan wordt het ID-bewijs verwijderd.

 

Wij zetten ons in voor een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen die kan, mee mag doen. Gegevens zoals jouw geslacht vragen we op om met je te communiceren, gegevens over leeftijd om je in onze systemen te identificeren en om te bepalen of wij bepaalde verplichtingen hebben (zoals met betrekking tot het loon en of we toestemming nodig hebben van ouders of voogd).

 

Op het moment dat je voor Flex and Famous kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt;

 • nationaliteit,

 • BSN-nummer,

 • ID bewijs,

 • werkvergunning;

 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;

 

Meer specifiek, jouw persoonsgegevens worden verwerkt om;

 • (correct en duidelijk) met je te communiceren;

 • je aanbiedingen te doen en/of informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter af te stemmen op jouw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);

 • jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn;

 • inzicht te krijgen in bedrijven waar of via wie je mogelijk ingezet wordt of hoe we je kunnen ondersteunen of adviseren bij het zoeken naar werk;

 • je voor te stellen bij onze opdrachtgevers, 

 • een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;

 • De benodigde acties en administratie uit te voeren in geval wij eigenrisicodrager zijn;

 • een opdracht bij de opdrachtgever vast te leggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;

 • aanspraak te kunnen maken op subsidies, premiekortingen, loonkostenvoordeel e.d.;

 • als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, pensioen, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

 

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

 

Dat betekent:

 

Indien je voor Flex and Famous werkt/hebt gewerkt

 

Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Flex and Famous.

 

Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, dan kun je dit aangeven via het algemene email adres info@flexandfamous.nl. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Flex and Famous. Uw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Jouw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor Flex and Famous onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens

 

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als;

 • je je inschrijft bij ons;

 • je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om jou een dienst te verlenen.

en als wij dit niet direct van jou hebben gekregen;

 • van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven of op een andere manier gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om rekening te houden met jouw wens niet door ons benaderd te worden;

 • indien wij persoonlijke informatie ontvangen van, door jou opgegeven referentie contactpersonen;

 • als klanten, waar je bent aangeboden of waar je werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over je met ons delen of die jou aanmeldt voor onze dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst;

 • van leveranciers in het kader van in- en doorleen, in dat geval hebben wij met de leverancier afgesproken dat deze jou informeert en verwijst naar ons privacystatement.

 

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen

Flex and Famous kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers;

 • onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens Flex and Famous diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;

 • derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-,opleidings-, en/of exameninstituten)

 • opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen, waar je via ons aan het werk gaat of bent.

 • individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op jouw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op jouw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus;

 • pensioenfonds, indien van toepassing;

 • Overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van

 • in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”

 

Je rechten

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor;

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;

 • rectificatie van je persoonsgegevens;

 • verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;

 • beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;

 • overdracht van je gegevens.

 

In geval van jouw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit moeten kunnen vaststellen.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering.

 • als het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je ook het recht om jouw toestemming, op enig moment, in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van Flex and Famous.

 

Hieronder de wijze waarop je je toestemming kunt intrekken;

 • wil je gegevens wijzigen of verwijderen, dan kun je opnemen met Leonie Borgemeester info@flexandfamous.nl.